Kategorier
Ekonomi

En uppdaterad revisor hjälper ditt företag

Nämner man yrket revisor så tänker sig väldigt många att det handlar om en äldre man som sitter inne på ett kontor och jämför kolumner för kredit och debet för att skapa en revision till ett företag. Så är inte fallet – naturligtvis. En revisor är tvärtom väldigt beroende av att ha en god kontakt med det företag som revisionen ska göras hos och detta för att kunna återge en så bra bild som möjligt. En revisor ser över rutiner, kontrollerar system och kan i och med detta hjälpa väldigt många företag att nå en större lönsamhet.

Det finns nämligen ofta saker som ett företag kan ha missat och detta kan då en revisor påpeka och skapa den förändring som krävs. Man ska alltså se en revisor som en hjälpande hand som – genom ett medföljande revisions-PM – påpekar eventuella brister som företaget i fråga kan förbättra. En bättre redovisning och bättre rutiner minskar riskerna betänkligt att eventuella fel – oavsiktliga eller inte – dyker upp.

Om man ser till hur en revisor arbetar så kan vi säga att det är ett större aktiebolag i Stockholm som ska granskas; en revisor och dennes jobb utgår här – enligt god revisionsed – enligt följande punkter.

  • Planering
  • Test av intern protokoll
  • Substansgranskning
  • Avrapportering

Denne revisor kommer att sammanställa en revisionsberättelse vilken baseras på olika granskningsåtgärder. Av ekonomiska och praktiska skäl så kommer denne revisor inte kunna granska alla händelser och transaktioner som aktiebolaget i Stockholm gjort utan han kommer att välja ett urval och utgår från att testa dessa. Det som en revisor gör och som man alltid brukar nämna i samband med att en sådan arbetar är tre stycken grundbultar: kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Dessa tre ord genomsyrar en revisor och yrket och går inte att bortse ifrån.

Tre viktiga punkter för en revisor

Om vi säger konkret vad detta innebär så kan vi börja med tystnadsplikten. Om denne revisor i Stockholm skulle få reda på känslig information om företaget i fråga så är det naturligtvis väldigt viktigt att det stannar där. En revisor ska alltså inte föra information vidare till exempelvis konkurrenter som därefter kan dra nytta av denna i sina egna affärsupplägg.

Nummer två – oberoende – handlar om att en revisor inte ska ha några egenintressen i företaget han granskar och där han heller inte får vara i en beroendeposition till någon inom företaget. Skulle så vara fallet – om han exempelvis äger aktier i företaget i Stockholm; ja – då minskar också betydelsen av hans revisionsberättelse.

Punkt nummer tre som har namnet kompetens så handlar den – kortfattat – om att en revisor måste kunna tyda information, dra slutsatser och använda sig av olika verktyg för att testa och analysera informationen som finns. Här är naturligtvis en auktoriserad revisor nödvändig. Ju bättre utbildning som en revisor har – desto större är också kompetensen man får.